Aktualności

2015-10-08 - Podsumowanie IX Międzynarodowego Kongresu Edukacji w Ogrodach Botanicznych

W dniach 26 kwietnia - 1 maja 2015r. odbył się 9. Międzynarodowy Kongres Edukacji w ogrodach botanicznych. Spotkanie było wielkim sukcesem w którym udział wzięło ponad 300 delegatów, reprezentujących ogrody botaniczne z całego świata. Wnioski z debat zostały zebrane w pełnym podsumowaniu kongresu, które można uzyskać tutaj.

2015-09-22 - Ratujmy drzewa i krzewy hebanowe!

 

 

Informujemy o projekcie "Global Survey of Ex situ Ebony Collections" prowadzonym przez Botanic Gardens Conservation International oraz Missouri Botanical Garden. Projekt ma celu zwiększyć wiedzę o różnorodności drzew i krzewów hebanowych na całym świecie oraz wzmocnić ich ochronę. Rośliny te są zagrożone z powodu nadmiernego pozyskiwania ich czarnego drewna oraz nadmiernej eksploatacji lasów. BGCI przyczynia się do niniejszego projektu zbierając informację na temat kolekcji gatunków z rodzaju Diospyros w ogrodach botanicznych na całym świecie. Jako sieć krajowa uprzejmie prosimy o przekazywanie informacji na temat polskich kolekcji roślin z rodzaju Diospyros. 

  

Prosimy o przekazanie karty informacyjnej dotyczącej roślin z rodzaju Diospyros w Państwa kolekcji na adres: ebony@bgci.org (kopia: radaogrodow@robia.pl)

 

więcej informacji o projekcie: http://www.bgci.org/plant-conservation/ebony_survey/

2015-09-18 - Władze Stowarzyszenia na nową kadencję 2016-2020 już wybrane!

10 września 2015 roku w Poznaniu odbyło się X Walne Zgromadzenie Członków ROBiA podczas którego wybrano władze Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce na lata 2016-2020.

 

 Na zdjęciu od lewej: Jerzy Puchalski, Justyna Wiland-Szymańska, Paweł Kojs, Grażyna Szymczak, Damian Matynia

 

Członkowie Stowarzyszenia ponownie powierzyli funkcję prezesa dr. Pawłowi Kojsowi, darząc go pełnym zaufaniem.

Do Zarządu Stowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję wybrano również następujące osoby:

 

  • Wiceprezes Zarządu: prof. dr hab. Jerzy Puchalski (Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie – Powsinie)
  • Wiceprezes Zarządu: dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM (Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
  • Sekretarz Zarządu: dr Grażyna Szymczak (Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
  • Członek Zarządu: dr Dorota Mańkowska (Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi)
  • Członek Zarządu: mgr inż. Czesław Kozioł (Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca)

 

na kolejną kadencję wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

 

  • mgr inż. Kinga Nowak-Dyjeta (Kierownik Arboretum Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN)
  • dr inż. Włodzimierz Majtkowski (Kierownik Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy)
  • dr inż. Benedykt Roźmiarek (Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie)

 

Ponadto w trakcie spotkania kierownik Biura Rady Damian Matynia przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2011-2015 oraz nakreślił program działań na następną kadencję.

2015-08-11 - Film o Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach

Arboreta to oazy nie tylko chłodu, ale także, a może przede wszystkim, piękna, ciszy i spokoju. W tak upalne dni zachęcamy do odpoczynku w cieniu drzew polskich arboretów... o jednym z nich opowie pani Paulina Rutkowska, opiekunka leśnego arboretum w Kudypach.

 

2015-07-17 - VII Europejski Kongres Ogrodów Botanicznych już za nami!

 

W zeszłym tygodniu ponad 200 delegatów z europejskich ogrodów botanicznych zebrało się w Paryżu na 7. Europejskim Kongresie Ogrodów Botanicznych pt. “European botanic gardens in the Decade on Biodiversity – Challenges and responsibilities in the countdown to 2020". Polskie ogrody botaniczne reprezentowali przedstawiciele Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. 

 

Jak wskazuje tytuł kongresu, dużo uwagi poświęcono Globalnej Strategii Ochrony Roślin (GSPC), wdrażaniu protokołu z Nagoi oraz przepisów UE dotyczących dostępu i podziału korzyści z wykorzystania zasobów genetycznych. Dr Paul Smith, sekretarz generalny BGCI w swoim wystąpieniu zatytułowanym: “The role of BGCI in building a botanic garden-centred global system for the conservation of all plant diversity” podkreślił rolę społeczności ogrodów botanicznych zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym ale również międzynarodowym. W czwartek uwagę skupiono na poziomie lokalnym i krajowym. Dr Peter Wyse Jackson, dyrektor ogrodu botanicznego w Missouri (USA) w swoim wystąpieniu zatytułowanym “The Global Strategy for Plant Conservation –A framework for botanic garden conservation action and the World’s 2020 Plant Challenge” podkreślił rolę jaką odgrywają bazy danych kolekcji roślin w kontekście celów na rok 2020 dotyczących powstrzymania dalszej utraty różnorodności świata roślin oraz osiągnięcia zrównoważonej przyszłości, gdzie działalność człowieka wspiera różnorodność biologiczną.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom:  Europejskiemu Konsorcjum Ogrodów Botanicznych (EBGC), Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Botanic Gardens Conservation International (BGCI) oraz organizacjom z Francji: Muséum National d’Histoire Naturelle, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) oraz Jardins Botaniques de France et des Pays Francophones (JBF) za przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia.

 

http://eurogard2015.sciencesconf.org/