Ochrona bioróżnorodności mazurskich łąk

Stowarzyszenie "Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce" będzie wspierać i finansować z zebranych funduszy działania mające na celu ochronę i zachowanie bioróżnorodności mazurskich łąk kwietnych prowadzoną poprzez działalność PAN Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. Działania te będą obejmować:
 
Badania i monitorowanie: Stowarzyszenie wspierać będzie przeprowadzanie badań naukowych nad mazurskimi łąkami kwietnymi, ich różnorodnością biologiczną oraz ekosystemami z nimi związanymi.
 
Ochrona zagrożonych gatunków: Stowarzyszenie będzie angażować się w działania na rzecz ochrony i zachowania zagrożonych gatunków roślin występujących na mazurskich łąkach kwietnych poprzez inicjowanie działań przeciwdziałających wymieraniu tych gatunków. Stowarzyszenie będzie starało się zabezpieczyć unikalne elementy flory regionu.
 
Edukacja i świadomość: Stowarzyszenie będzie organizować edukacyjne kampanie, seminaria, warsztaty i prelekcje. Celem tych działań będzie podniesienie świadomości na temat znaczenia mazurskich łąk kwietnych dla ochrony różnorodności biologicznej oraz ekosystemów.
 
Prace konserwatorskie i rekultywacja: Stowarzyszenie będzie wspierać finansowo i organizacyjnie prace konserwatorskie na mazurskich łąkach kwietnych. Działania te mogą obejmować rekultywację obszarów zdegradowanych oraz przywracanie naturalnych warunków dla roślin i ekosystemów.
 
Współpraca międzynarodowa: Stowarzyszenie będzie działać na rzecz nawiązywania współpracy z podobnymi instytucjami i organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się ochroną przyrody i różnorodności biologicznej. Współpraca ta może obejmować wymianę wiedzy, doświadczeń oraz koordynację działań na większą skalę.
 
Działalność ta będzie prowadzona w duchu statutu stowarzyszenia, który zakłada wspomaganie rozwoju ogrodów botanicznych oraz ochronę przyrody. Stowarzyszenie podejmie wszelkie starania, aby zagwarantować skuteczność działań na rzecz ochrony bioróżnorodności mazurskich łąk kwietnych oraz propagować ideę zachowania różnorodności biologicznej wśród społeczeństwa.
 
                                                                                                                         Obraz autorstwa vecstock na Freepik