Patronat honorowy

Decyzje w sprawie objęcia honorowym patronatem Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce poszczególnych przedsięwzięć będą podejmowane na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowane organizacje. Prosimy o zapoznanie się z poniższym wzorem podania. Aplikacje niepełne lub przesłane zbyt późno nie będą brane pod uwagę. Uprzejmie prosimy o nadsyłanie wniosku z co najmniej półtoramiesięcznym wyprzedzeniem.


 

WZÓR:

 

DD/MM/RR

 

Do Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

 

(Organizacja aplikująca)

Kod Pocztowy:  -  

Adres:

Nazwa organizatora:                                                                                                                                                    (pieczątka)

Tytuł reprezentanta:

Imię i nazwisko reprezentanta:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej :

 

 

Wniosek o patronat honorowy Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce oraz zobowiązanie

 

 

Zwracam się z prośbą o uzyskanie patronatu honorowego Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce nad przedsięwzięciem opisanym poniżej.

   W przypadku uzyskania patronatu honorowego Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce zobowiązuję się przestrzegać zasad wyszczególnionych w punkcie 3. poniżej. Rozumiem, że w przypadku naruszenia którejkolwiek z zasad Stowarzyszenie ma prawo unieważnić decyzję o przyznaniu patronatu honorowego nad przedsięwzięciem. 

 1. Nazwa przedsięwzięcia

 

 1. Nazwa organizatora

 

 1. Zasady i obowiązki
 • Organizator wymieniony w punkcie 2 (oraz aplikant) ponosi całkowitą odpowiedzialność za przedsięwzięcie i zobowiązuje się zwracać szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa w czasie trwania wydarzenia.
 • Organizator nie będzie prowadzić żadnej działalności politycznej, religijnej, ani żadnej innej działalności sprzecznej z celem organizowanego przedsięwzięcia.
 • Przedsięwzięcie nie ma charakteru komercyjnego i organizowane jest w charakterze interesu publicznego, a przekazywanie dotacji, pomoc i uczestnictwo w przedsięwzięciu przez jednostki inne niż organizator ma jedynie charakter dobrowolny.
 • Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone zgodnie z opisem przedłożonym wraz z dokumentami aplikacyjnymi. Informacja o jakichkolwiek zmianach zostanie niezwłocznie przekazana do wiadomości Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
 1. Szczegółowy opis przedsięwzięcia
 • Opis i cel przedsięwzięcia

*W przypadku wydarzeń o charakterze charytatywnym prosimy o podanie nazwy podmiotu otrzymującego dotację oraz celu w jakim zostanie ona użyta.

 • Nazwy współorganizatorów i sponsorów (także tych planowanych)
 • Miejsce przedsięwzięcia
 • Data i czas trwania przedsięwzięcia
 • Data od której aplikant planuje rozpoczęcie używania patronatu honorowego (od DD/MM/RR, w tym data rozpoczęcia promocji przedsięwzięcia na stronie internetowej, ulotkach itp.)
 • Informacja o opłatach za wstęp/opłatach członkowskich:

Za udział w przedsięwzięciu zostanie pobrana opłata TAK/NIE

(Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. W przypadku odpowiedzi TAK (udział płatny) należy umieścić informację o opłatach i przewidywaną liczbę uczestników.

 


 

 (formularz do pobrania)