ROBiA

 
Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru KRS 14 grudnia 2011 roku. Członkami stowarzyszenia są dyrektorzy lub kierownicy polskich ogrodów botanicznych (w tym także ogrodów wyspecjalizowanych, m.in. arboretów, palmiarni, ogrodów roślin leczniczych, ogrodów górskich etc.) tworzących tzw. sieć krajową.
 

Cele stowarzyszenia:

 

  • inicjowanie i podejmowanie wspólnych badań związanych z programem działalności poszczególnych ogrodów, a zwłaszcza nad ochroną ‘ex situ’ zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie oraz planowanie wspólnej strategii rozwoju;

 

  • występowanie w imieniu krajowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów do państwowych, rządowych i samorządowych organów administracyjnych w sprawach związanych z ich funkcjonowaniem i rozwojem, a w szczególności czynne włączanie się do opracowywania aktów legislacyjnych i rozporządzeń dotyczących tych ogrodów oraz ochrony przyrody i środowiska;

 

  • reprezentowanie polskich ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów w międzynarodowych organizacjach związanych z ich działalnością, a w szczególności w International Association of Botanic Gardens (IABG) oraz Botanic Gardens Conservation International (BGCI) i ich regionalnych oddziałach;

 

  • przygotowywanie wspólnych programów dydaktycznych, edukacyjnych i popularyzacyjnych oraz ich wymiana i doskonalenie;
  • organizowanie zjazdów, konferencji i sesji naukowych poświęconych tematyce działalności ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów; 

 

  • szkolenie personelu naukowego i pomocniczego w zakresie specjalistycznych zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w/w ogrodów;

 

  • podejmowanie działań interwencyjnych dla obrony interesów ogrodów botanicznych i specjalnego rodzaju ogrodów oraz ochrony ich zasobów przyrodniczych i majątkowych, a także w sprawach zagrożenia żywych zasobów przyrody w kraju i na świecie;

 

  • inicjowanie wydawnictw dotyczących ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, ich wspólne opracowywanie i publikowanie;

 

  • udzielanie konsultacji i opinii dotyczących metodyki prowadzenia kolekcji i ekspozycji roślin w ogrodach, a także w sprawach związanych z tworzeniem nowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, w tym z ich projektowaniem i zakładaniem, a także opracowywaniem programów działalności oraz przekazywania materiału roślinnego;

 

  • inicjowanie współpracy z ogrodami botanicznymi za granicą oraz innymi organizacjami zrzeszającymi ogrody w różnych krajach i regionach ponadkrajowych, a także z międzynarodowymi organizacjami i agencjami zajmującymi się ochroną bioróżnorodności świata roślin.