Wybrane akty prawne

WYBRANE AKTY PRAWA KRAJOWEGO

 

USTAWA o ochronie przyrody

 

 

 

 

ZEZWOLENIE NA UTWORZENIE I PROWADZENIE OGRODU BOTANICZNEGO

 

 

SYSTEM KONTROLI FITOSANITARNEJ

 

Przepisy fitosanitarne określają, jakie wymagania powinny zostać spełnione przed eksportem oraz podczas importu roślin i produktów roślinnych. Zasady przeprowadzania kontroli fitosanitarnej eksportu i wydawania świadectw fitosanitarnych zostały określone w prawie krajowym w ustawie o ochronie roślin. Kontrola fitosanitarna eksportu prowadzona jest w stosunku do tych towarów, dla których obowiązek taki został określony w przepisach kraju przeznaczenia. Eksporter planując wysyłkę roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów za granicę powinien upewnić się, czy wymaganie takie zostało ustanowione. Akty prawne dostępne są na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa [więcej informacji]

 

 

 


  

 

WYBRANE AKTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

 

PROTOKÓŁ Z NAGOI (ABS) - treść protokołu

 

 


W dniu 21 listopada 2014 roku w Warszawie Ministerstwo Środowiska zorganizowało konferencję dotyczącą zagadnień związanych z wdrażaniem Protokołu z Nagoi, unijnego Rozporządzenia 511/2014 oraz planowanymi regulacjami krajowymi. Prezentacje z konferencji dostępne są pod adresem: [LINK]

 

 

 

               przydatne informacje: 

 

 

 

KONWENCJA o Różnorodności Biologicznej (CBD)

 

 

 

 

 

 

 

KONWENCJA o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (CITES)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVASIVE ALIEN SPECIES (IAS) 

 

 

 

W dniu 13-14 października 2015 roku w Warszawie Ministerstwo Środowiska zorganizowało konferencję dotyczącą zagadnień związanych z nowymi zasadami postępowania z gatunkami inwazyjnymi oraz sposobów ich wdrożenia w Polsce w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr1143/2014 z dnia 22 października 2014r. Prezentacje z konferencji dostępne są pod adresem: [LINK]

 

 

Dodatkowe informacje na temat unijnych przepisów dotyczących gatunków obcych

W przypadku umieszczenia gatunku na liście inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii, obowiązywać będą w odniesieniu do tego gatunku zakazy, o których mowa w art. 7 rozporządzenia UE nr 1143/2014, to jest wprowadzania na terytorium Unii, przetrzymywania, hodowania, przywożenia i wywożenia z Unii lub przemieszczania w granicach Unii, wprowadzania do obrotu, wykorzystywania lub wymieniania, zezwalania na ich rozmnażanie, hodowlę, uprawę lub uwalniania do środowiska.

Zezwolenie na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków mogą otrzymać jedynie jednostki (ang. establishments) prowadzące badania naukowe lub ochronę ex situ w tym zakresie, oraz ewentualnie produkcję do celów naukowych a następnie medycznych, w przypadku gdy stosowanie produktów pochodzących od tych gatunków jest nieuniknione ze względu na postępy w dziedzinie zdrowia ludzkiego. Ponadto w wyjątkowych przypadkach, z uwagi na nadrzędny interes publiczny, w tym względy społeczne lub gospodarcze, państwa członkowskie, pod warunkiem uzyskania upoważnienia Komisji, mogą wydawać jednostkom zezwolenia na prowadzenie innych działań.

W rozporządzeniu UE zostały wprowadzone przepisy przejściowe dotyczące stad hodowlanych (art. 32 ust. 1 i 2). Posiadacze zasobów handlowych inwazyjnych gatunków obcych nabytych przed ich umieszczeniem na liście UE, mają prawo do 2 lat od umieszczenia gatunku w wykazie unijnym przetrzymywać i przemieszczać go w celu sprzedaży lub przekazania jednostkom prowadzącym badania naukowe lub zapewniającym ochronę ex situ oraz na użytek działalności medycznej, pod warunkiem, że osobniki te będą przetrzymywane i przemieszczane w obiekcie izolowanym i zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki uniemożliwiające rozmnażanie lub ucieczkę lub w celu uboju lub humanitarnej eliminacji tych osobników, aby wyczerpać ich zapasy. Sprzedaż lub przekazywanie żywych osobników użytkownikom niekomercyjnym jest możliwe przez 1 rok od umieszczenia gatunku w wykazie unijnym, pod warunkiem że osobniki te są przetrzymywane i przemieszczane w obiekcie izolowanym i zostały podjęte wszelkie środki, aby zapewnić, że ich rozmnażanie lub ucieczka są niemożliwe. Ponadto ujęcie gatunku na liście gatunków zagrażających UE wiązać się będzie z obowiązkiem kontroli rozprzestrzeniania się tego gatunku zarówno w obrębie środowiska przyrodniczego, jak i z hodowli, jeżeli będzie dopuszczona, oraz w miarę możliwości do zwalczenia jego dziko występującej populacji.

Tabela do przekazania uwag do listy gatunków proponowanych do włączenia do listy inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii

Lista gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniami nr 2016/1141 oraz nr 2017/1263

Źródło: GDOŚ  


 

 

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

Zachęcamy do zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk, wydanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska

czytaj więcej

       

Zachęcamy do zapoznania się z europejskim kodeksem postępowania dla ogrodów botanicznych w zakresie inwazyjnych gatunków obcych

czytaj więcej


 

 

Skorzystano z serwisów:

http://isap.sejm.gov.pl/index.jsp

http://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm