KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez:

 

Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, radaogrodow@robia.pl

 

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 

Wychodząc naprzeciw wymogom stawianym przez nowe regulacje i wypełniając obowiązek prawny nałożony przez ww. Rozporządzenie, zachowując zasadę transparentności informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, radaogrodow@robia.pl; NIP: 635-183-02-27, REGON 242840994, KRS: 0000405119
 • w sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Damianem Matynią - kierownikiem biura, adres jw., tel. 660 251 796.

 

II. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych:

 

Dane osobowe pozyskiwane są w wyniku działalności Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce dla celów takich jak:

 

 • realizacja obowiązków prawnych m.in. korespondencji elektronicznej/pocztowej, przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności statutowej;
 • wystawianie faktur i prowadzenie sprawozdawczości, prowadzenia dokumentacji księgowej;
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeń wniosków o dofinansowanie w trakcie trwania projektów i w trakcie ich trwałości;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • zawarcie oraz realizacja umowy między Stowarzyszeniem Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, a podmiotami zewnętrznymi;
 • przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń lub należności, względnie zawiadamiania właściwych organów;
 • weryfikacja zdolności płatniczych;
 • pozostałe prawnie uzasadnione działania Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

 

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce:

 

 • przez czas wykonania tych obowiązków,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

 

III. Przekazywanie danych

 

Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

 

 • pracownikom oraz współpracownikom, a także podmiotom świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne,
 • podmiotom świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach)
 • organom publicznym upoważnionym do kontroli;
 • dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)

 

IV. Prawo dostępu do danych

 

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 

 1. udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 2. wydania kopii przetwarzanych danych,
 3. niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 4. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 5. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 6. niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 7. przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

 

V. Prawo do sprzeciwu

 

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

 

VI. Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.