ROBiA

 
Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jest organizacją pozarządową wpisaną do rejestru KRS 14 grudnia 2011 roku. Członkami stowarzyszenia są dyrektorzy i kierownicy polskich ogrodów botanicznych (w tym także ogrodów wyspecjalizowanych, m.in. arboretów, palmiarni, ogrodów roślin leczniczych, ogrodów górskich etc.) tworzących tzw. sieć krajową. Krajowe i regionalne sieci ogrodów botanicznych są coraz ważniejszymi stowarzyszeniami, które zapewniają wsparcie, wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk wśród członków.
 

Cele stowarzyszenia:

 

  • inicjowanie i podejmowanie wspólnych badań związanych z programem działalności poszczególnych ogrodów, a zwłaszcza nad ochroną ‘ex situ’ zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie oraz planowanie wspólnej strategii rozwoju;

 

  • występowanie w imieniu krajowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów do państwowych, rządowych i samorządowych organów administracyjnych w sprawach związanych z ich funkcjonowaniem i rozwojem, a w szczególności czynne włączanie się do opracowywania aktów legislacyjnych i rozporządzeń dotyczących tych ogrodów oraz ochrony przyrody i środowiska;

 

  • reprezentowanie polskich ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów w międzynarodowych organizacjach związanych z ich działalnością, a w szczególności w International Association of Botanic Gardens (IABG) oraz Botanic Gardens Conservation International (BGCI) i ich regionalnych oddziałach;

 

  • przygotowywanie wspólnych programów dydaktycznych, edukacyjnych i popularyzacyjnych oraz ich wymiana i doskonalenie;

 

  • organizowanie zjazdów, konferencji i sesji naukowych poświęconych tematyce działalności ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów; 

 

  • szkolenie personelu naukowego i pomocniczego w zakresie specjalistycznych zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w/w ogrodów;

 

  • podejmowanie działań interwencyjnych dla obrony interesów ogrodów botanicznych i specjalnego rodzaju ogrodów oraz ochrony ich zasobów przyrodniczych i majątkowych, a także w sprawach zagrożenia żywych zasobów przyrody w kraju i na świecie;

 

  • inicjowanie wydawnictw dotyczących ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, ich wspólne opracowywanie i publikowanie;

 

  • udzielanie konsultacji i opinii dotyczących metodyki prowadzenia kolekcji i ekspozycji roślin w ogrodach, a także w sprawach związanych z tworzeniem nowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, w tym z ich projektowaniem i zakładaniem, a także opracowywaniem programów działalności oraz przekazywania materiału roślinnego;

 

  • inicjowanie współpracy z ogrodami botanicznymi za granicą oraz innymi organizacjami zrzeszającymi ogrody w różnych krajach i regionach ponadkrajowych, a także z międzynarodowymi organizacjami i agencjami zajmującymi się ochroną bioróżnorodności świata roślin.

 

 

POZNAJ NAS BLIŻEJ wideo

 

 

Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia:

 

Sprawozdania merytoryczne

2017, 2018, 2019, 2020, 20212022, 2023
   

Sprawozdania finansowe

(2017 WprowadzenieRachunek zysków i stratBilansDodatkowe informacje), 

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023