Statut

 

S T A T U T 

STOWARZYSZENIA „RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE”


tekst ujednolicony po zmianach wprowadzonych uchwałą nr 12/XXII/23 Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce” z dnia 13.06.2023 r.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1


1. Stowarzyszenie pod nazwą „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce", zwane dalej „Stowarzyszeniem" jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy w brzmieniu „Rada Ogrodów Botanicznych w Polsce".
3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego Statutu.


§ 2


1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Mikołów.
2. Stowarzyszenie działa na całym obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
3. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności.


§ 3


Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.


§ 4


Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, sympatyków i wolontariuszy. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


§ 5


Stowarzyszenie ma prawo używać logo, pieczęci z danymi identyfikującymi Stowarzyszenie oraz odpowiedniego oznaczenia nazwy Stowarzyszenia w języku angielskim: „The Council of Botanical Gardens in Poland".


§ 6


Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


§ 7


Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.


Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji


§ 8


1. Stowarzyszenie zostało powołane w celu:

a) udzielania pomocy i wspomagania rozwoju ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów takich jak w szczególności arboreta i palmiarnie, a także koordynowania ich działalności,
b) inicjowania i podejmowania wspólnych badań związanych z programem działalności ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, a zwłaszcza nad ochroną 'ex situ' zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie oraz planowania wspólnej strategii rozwoju ogrodów botanicznych,
c) występowania w imieniu krajowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów do państwowych, rządowych i samorządowych organów administracyjnych w sprawach związanych z ich funkcjonowaniem i rozwojem, a w szczególności czynnego włączania się do opracowywania aktów legislacyjnych i rozporządzeń dotyczących tych ogrodów botanicznych oraz ochrony przyrody i środowiska,
d) członkostwa i reprezentowania polskich ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów w międzynarodowych organizacjach związanych z ich działalnością, np. w European Botanic Gardens Consortium (EBGC), Botanic Gardens Conservation International (BGCI), International Association of Botanic Gardens (IABG), i ich regionalnych oddziałach,
e) przygotowania wspólnych programów dydaktycznych, edukacyjnych i popularyzacyjnych oraz ich wymiany i doskonalenia,
f) organizowania zjazdów, konferencji i sesji naukowych poświęconych tematyce działalności ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów,
g) szkolenia personelu naukowego i pomocniczego ogrodów w zakresie specjalistycznych zagadnień związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ogrodów,
h) podejmowania działań interwencyjnych dla obrony interesów ogrodów botanicznych i specjalnego rodzaju ogrodów oraz ochrony ich zasobów przyrodniczych i majątkowych, a także w sprawach zagrożenia żywych zasobów przyrody w kraju i na świecie,
i) inicjowania wydawnictw dotyczących ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, ich wspólnego opracowywania i publikowania,
j) udzielania konsultacji i opinii dotyczących metodyki prowadzenia kolekcji i ekspozycji roślinnych w ogrodach oraz w sprawach związanych z tworzeniem nowych ogrodów botanicznych oraz specjalnego rodzaju ogrodów, w tym z ich projektowaniem i zakładaniem oraz opracowywaniem programów działalności oraz przekazywaniem materiału roślinnego,
k) inicjowania współpracy z ogrodami botanicznymi za granicą oraz innymi organizacjami zrzeszającymi ogrody w różnych krajach i regionach ponadkrajowych, a także z międzynarodowymi organizacjami i agencjami zajmującymi się ochroną bioróżnorodności świata roślin.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną poprzez realizację zadań m.in. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a także działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Działalność ta może być prowadzona jako nieodpłatna lub odpłatna działalność statutowa.
3. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego odpowiadającą poniżej wskazanym opisom i kodom:
a) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów obiektów ochrony przyrody – PKD 91.04.Z.
b) Działalność organizacji profesjonalnych - PKD 94.12.Z
c) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 94.99.Z
d) Rozmnażanie roślin – PKD 01.30.Z
e) Wydawanie książek - PKD 58.11.Z,
f) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z
g) Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z
h) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
4. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego odpowiadającą poniżej wskazanym opisom i kodom:
a) Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów obiektów ochrony przyrody – PKD 91.04.Z.
b) Działalność organizacji profesjonalnych - PKD 94.12.Z
c) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 94.99.Z
d) Rozmnażanie roślin – PKD 01.30.Z
e) Wydawanie książek - PKD 58.11.Z,
f) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków - PKD 58.14.Z
g) Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z
h) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta może stanowić wyłącznie działalność uboczną Stowarzyszenia. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych.


Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9


Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków honorowych,
3) członków wspierających.


§ 10


1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne:
a) pełniące funkcję kierowniczą, w szczególności dyrektora, opiekuna, naczelnika albo kierownika ogrodu botanicznego działającego na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody lub w ich prawnie wyodrębnionych jednostkach organizacyjnych.
b) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
c) nie pozbawione praw publicznych.
2. Instytucje reprezentowane przez osoby, o których mowa w punkcie 1.a) powinny spełniać następujące warunki:
a) dysponować terenem o ustalonym statusie prawnym,
b) gromadzić kolekcje roślin o udokumentowanym pochodzeniu stanowiące bazę do badań naukowych, edukacji i ochrony przyrody,
c) prowadzić pełną dokumentację posiadanych kolekcji z uwzględnieniem materiałów pozyskanych ze środowiska naturalnego,
d) wykorzystywać opis botaniczny i oznaczenia nomenklaturowe roślin w kolekcjach i ekspozycjach,
e) wykorzystywać zgromadzone rośliny do badań naukowych, edukacji, ochrony bioróżnorodności lub do celów praktycznych w hodowli i uprawie roślin lub ochronie środowiska oraz je popularyzować w publikacjach tematycznych i środkach masowego przekazu,

f) uczestniczyć w krajowej i międzynarodowej wymianie roślin z innymi uprawnionymi podmiotami, w tym przez Index Seminum,
g) udostępniać zgromadzone kolekcje i ekspozycje do zwiedzania publicznego,
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce" może być tylko jedna osoba reprezentująca instytucję wymienioną w pkt. 1 lit. a


§ 11


Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne:
1) które przestały pełnić funkcje kierownicze w podmiotach, o których mowa w § 10 pkt 1a,
2) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
3) nie pozbawione praw publicznych.


§ 12


Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, deklarująca pomoc finansową w formie składki członkowskiej po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym uzgodnieniu z Zarządem zasad i zakresu wspierania Stowarzyszenia. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej działają poprzez swoich umocowanych przedstawicieli.


§ 13


1. Członków zwyczajnych i wspierających na podstawie pisemnej deklaracji w drodze uchwały, podjętej zwykłą większością głosów oraz przy obecności co najmniej połowy członków przyjmuje Walne Zgromadzenie.
2. Członkami honorowymi zostają osoby zaproszone przez Zarząd, po wyrażeniu przez nich zgody w formie pisemnej.


§ 14


1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) składania Zarządowi wniosków i opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) wglądu do protokołów Walnego Zgromadzenia Członków i sprawozdań z działalności,
e) brania udziału w odczytach, kursach, konferencjach i innych formach działalności organizowanej przez Stowarzyszenie.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) aktywnego realizowania i propagowania celów statutowych Stowarzyszenia,
b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,
d) uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków,
e) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.


§ 15


1. Członek honorowy ma prawo do:
a) biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) składania Zarządowi wniosków i opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d) wglądu do protokołów Walnego Zgromadzenia Członków i sprawozdań z działalności,
e) reprezentowania Stowarzyszenia w organizacjach krajowych lub międzynarodowych.
2. Członek honorowy jest zobowiązany do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.


§ 16


1. Członek wspierający ma prawo do:
a) uczestniczenia bez prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu Członków,
b) składania Zarządowi wniosków i opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia,
c) brania udziału w odczytach, kursach, konferencjach i innych formach działalności organizowanej przez Stowarzyszenie.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do:
a) aktywnego realizowania i propagowania celów statutowych Stowarzyszenia,
b) wspieranie Stowarzyszenia zgodnie z ustalonymi z Zarządem zasadami,
c) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,
d) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.


§ 17


1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez skreślenie z listy członków wskutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b) wykluczenia przez Zarząd:
• za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą organów Stowarzyszenia,
• za pozbawienie praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
• w wyniku ubezwłasnowolnienia,
• bezczynności członka przez okres 3 lat,
• zalegania w płatności składek za okres dłuższy niż 2 lata, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia.
c) śmierci członka, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w przypadku likwidacji,
d) w przypadku członków zwyczajnych - zaprzestania pełnienia funkcji kierowniczej w podmiotach, o których mowa w § 10 pkt. 1a,
e) rozwiązania Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
3. Utrata członkostwa poprzez skreślenie z listy członków z powodów wskazanych §17 pkt 1 lit ‘a’, ‘c’, ‘d’ oraz ‘e’ następuje automatycznie bez potrzeby podejmowania uchwały.


§ 18


Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia


§ 19


1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia pierwszego Walnego Zgromadzenia Członków odbywającego się po roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.
4. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
b) skreślenia z listy członków honorowych Stowarzyszenia,
c) pisemnej rezygnacji,
d) odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków.


§ 20


W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie Członków dokonuje uzupełnienia składu organu na okres do upływu kadencji w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
Walne Zgromadzenie Członków


§ 21


1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi i goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia,
c) bez prawa głosu - członkowie wspierający.


§ 22


1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd. Obrady mogą odbywać się zarówno stacjonarnie jak i za pomocą mediów elektronicznych
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest:
a) z własnej inicjatywy Zarządu,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Zarząd zwołuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku lub w przypadku własnej inicjatywy w ciągu 30 dni od dnia podjęcia w tym przedmiocie uchwały.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia w skuteczny sposób, przy czym wysłanie zawiadomień musi nastąpić co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia. W nadzwyczajnych sytuacjach czas ten może zostać skrócony, po uzyskaniu pisemnej lub ustnej zgody co najmniej ¾ liczby członków
8. Pierwsze Walne Zgromadzenie Członków Zarząd zwołuje w terminie 90 dni od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia.
9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
10. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, obecnemu na Walnym Zgromadzeniu Członków, przysługuje jeden głos.


§ 23


1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:
a) uchwalanie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, za wyjątkiem pierwszego składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, który wybierany jest przez Zebranie Założycieli przed rejestracją Stowarzyszenia,
c) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, na pisemny bądź ustny wniosek Zarządu
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd planu prac i budżetu Stowarzyszenia na okresy roczne,
f) udzielanie bądź odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
g) uchwalania zmian Statutu,
h) powoływanie komisji tematycznych,
i) wybór i odwoływanie członków komisji tematycznych spośród członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia oraz spośród specjalistów z danej dziedziny za ich pisemną zgodą,
j) powoływanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
k) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji krajowych lub międzynarodowych oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji,
l) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,
m) podejmowanie decyzji w sprawie ustalenia kwoty, do której Zarząd może zaciągać zobowiązanie bez odrębnej zgody Walnego Zgromadzenia Członków,
n) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
o) rozpatrywanie wniesionych przez członków Stowarzyszenia odwołań od uchwał Zarządu,
p) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
q) ustalanie wysokości składek członkowskich.
2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba że za jawnością wyborów opowie się ponad połowa członków uprawnionych do głosowania.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia.


Zarząd


§ 24


1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 5 - 7 członków.
3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz i pozostali członkowie.
4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku.
6. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu, chyba że za zamianą sposobu głosowania opowie się ponad połowa członków Zarządu.

7. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. 


§ 25


1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
c) podejmowanie uchwał w sprawach wykluczania członków,
d) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
e) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
f) uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
g) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
h) uchwalanie planu prac oraz budżetu Stowarzyszenia na okresy roczne,
i) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenie Członków,
j) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
k) ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli w imieniu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce upoważniony jest Prezes wraz z innym członkiem Zarządu lub Wiceprezes z innym członkiem Zarządu lub osoby przez nich upoważnione


Komisja Rewizyjna


§ 26


1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.


§ 27


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) ocena pracy i składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;
5) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.
6) uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.


§ 28


1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
2. Przewodniczący lub wytypowany przez niego członek mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Rozdział V
Biuro Stowarzyszenia


§ 29


1. Stowarzyszenie może powołać Biuro Stowarzyszenia.
2. Biuro Stowarzyszenia jest jednostką administracyjną Stowarzyszenia, zajmuje się jego pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi.
3. Pracami Biura Stowarzyszenia kieruje Kierownik Biura.
4. Biuro mieści się w siedzibie Stowarzyszenia.


Rozdział VI
Majątek i fundusze


§ 30


Majątek Stowarzyszenia stanowią w szczególności: nieruchomości, ruchomości, fundusze i papiery wartościowe.


§ 31


1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z majątku Stowarzyszenia,
c) dotacje celowe instytucji krajowych i zagranicznych,
d) subwencje,
e) dotacje z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
f) darowizny, ofiarność publiczna, zapisy i spadki,
g) inne źródła przewidziane prawem.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
4. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału każdego roku za rok bieżący.


§311


1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi.
2. Zabrania się przekazywania majątku organizacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku organizacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§ 32


1. Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.