Aktualności

2016-06-13 - XLVI Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

 

Ogród Botaniczny „Podlaski Ogród Ziołowy” i Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Zakątek” w Korycinach mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową
„KOLEKCJE ROŚLIN UŻYTKOWYCH
W ŚWIETLE GLOBALNEJ STRATEGII
OCHRONY ŚWIATA ROŚLIN 2020”
organizowaną w ramach
XLVI ZJAZDU POLSKICH OGRODÓW BOTANICZNYCH
 pod patronatem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce
Koryciny, 13-16 czerwca 2016 r.

 

KOMUNIKAT

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

Ważne terminy

 • zgłoszenie uczestnictwa: do 31.03.2016
 • nadsyłanie abstraktów: do 29.04.2016
 • dokonanie opłat konferencyjnych: najpóźniej do 15.05.2016
 • nadsyłanie materiałów do wydawnictwa: do 5.06.2016

 

Więcej informacji: www.pozkoryciny2016.pl

2015-12-21 - Publikacja (Gatunki i odmiany żurawek....)

Żurawki budzą podziw oraz zachwycają bogactwem barw i różnorodnych wzorów liści zarówno w ogrodach przydomowych, jak i w zieleni miejskiej oraz parkach. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikacją dotyczącą tych niezwykle ciekawych roślin ozdobnych "Gatunki i odmiany żurawek (Heuchera L.) rodzina skalnicowatych (Saxifragaceae)" 

 

2015-11-18 - 40 lat CITES na świecie, 25 lat w Polsce

W tym roku obchodzimy 40-lecie wejścia w życie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, tzw. Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) i 25-lecie jej funkcjonowania w Polsce. Wczoraj miała miejsce konferencja jubileuszowa organizowana przez Ministerstwo Środowiska podsumowująca ten okres.

 

Rocznie międzynarodowy obrót okazami roślin i zwierząt nielegalnego pochodzenia sięga setek milionów sztuk, a jego wartość jest liczona w miliardach dolarów. - Szacuje się, że handel gatunkami CITES jest trzecim pod względem przynoszonych „dochodów”, zaraz po handlu ludźmi i narkotykami, rodzajem przestępstwa. To pokazuje, że pomimo 40 lat funkcjonowania konwencji, nadal jest w tym obszarze dużo do zrobienia - nie tylko w zakresie kontroli w państwach, z których gatunki pochodzą, lecz także tam, gdzie są importowane. Przed nami także olbrzymia praca w zakresie edukacji i propagowania ochrony gatunków CITES – mówił podczas otwarcia konferencji Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody.

 

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać wykładów m.in. o historii działań na rzecz ochrony gatunków CITES w Polsce, o tym, jak wygląda CITES w Służbie Celnej oraz jakie dylematy miewa Państwowa Rada Ochrony Przyrody, czyli organ naukowy CITES. Były również prelekcje poświęcone wilkom, roślinom CITES w polskich ogrodach botanicznych oraz obowiązkom ogrodów zoologicznych związanych z realizowaniem postanowień Konwencji Waszyngtońskiej.

 

Konferencja była też okazją do wręczenia odznaczeń za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dyplomów uznania osobom zaangażowanym w realizację i egzekwowanie przepisów CITES.*

 

 

 

*źródło: Ministerstwo Środowiska

2015-10-20 - Porozumienie o współpracy

W dniu 20 października 2015 r. władze Uniwersytetu Opolskiego, reprezentowane przez prof. dr hab. Stanisława Sławomira Niciei - Rektora Uniwersytetu Opolskiego, podpisały porozumienie o współpracy z Radą Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, reprezentowaną przez dr Pawła Kojsa – Prezesa Zarządu.

 

Partnerzy zamierzają wspierać się w realizacji procesu utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego na terenie dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej w Prószkowie, w szczególności poprzez:

  

 • realizację projektów naukowo-badawczych dotyczących m.in. rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, a także ochrony różnorodności biologicznej obszarów wiejskich;
 • realizację projektów rozwojowych i wdrożeniowych;
 • projektów edukacyjnych i dydaktycznych;
 • organizowanie wspólnych wystaw, plenerów, warsztatów, seminariów i konferencji;
 • wymianę kadr, konsultacji naukowych oraz wspólnych publikacji naukowych.

 

2015-10-08 - Podsumowanie IX Międzynarodowego Kongresu Edukacji w Ogrodach Botanicznych

W dniach 26 kwietnia - 1 maja 2015r. odbył się 9. Międzynarodowy Kongres Edukacji w ogrodach botanicznych. Spotkanie było wielkim sukcesem w którym udział wzięło ponad 300 delegatów, reprezentujących ogrody botaniczne z całego świata. Wnioski z debat zostały zebrane w pełnym podsumowaniu kongresu, które można uzyskać tutaj.

2015-09-22 - Ratujmy drzewa i krzewy hebanowe!

 

 

Informujemy o projekcie "Global Survey of Ex situ Ebony Collections" prowadzonym przez Botanic Gardens Conservation International oraz Missouri Botanical Garden. Projekt ma celu zwiększyć wiedzę o różnorodności drzew i krzewów hebanowych na całym świecie oraz wzmocnić ich ochronę. Rośliny te są zagrożone z powodu nadmiernego pozyskiwania ich czarnego drewna oraz nadmiernej eksploatacji lasów. BGCI przyczynia się do niniejszego projektu zbierając informację na temat kolekcji gatunków z rodzaju Diospyros w ogrodach botanicznych na całym świecie. Jako sieć krajowa uprzejmie prosimy o przekazywanie informacji na temat polskich kolekcji roślin z rodzaju Diospyros. 

  

Prosimy o przekazanie karty informacyjnej dotyczącej roślin z rodzaju Diospyros w Państwa kolekcji na adres: ebony@bgci.org (kopia: radaogrodow@robia.pl)

 

więcej informacji o projekcie: http://www.bgci.org/plant-conservation/ebony_survey/

2015-09-18 - Władze Stowarzyszenia na nową kadencję 2016-2020 już wybrane!

10 września 2015 roku w Poznaniu odbyło się X Walne Zgromadzenie Członków ROBiA podczas którego wybrano władze Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce na lata 2016-2020.

 

 Na zdjęciu od lewej: Jerzy Puchalski, Justyna Wiland-Szymańska, Paweł Kojs, Grażyna Szymczak, Damian Matynia

 

Członkowie Stowarzyszenia ponownie powierzyli funkcję prezesa dr. Pawłowi Kojsowi, darząc go pełnym zaufaniem.

Do Zarządu Stowarzyszenia na nową 4-letnią kadencję wybrano również następujące osoby:

 

 • Wiceprezes Zarządu: prof. dr hab. Jerzy Puchalski (Dyrektor PAN Ogrodu Botanicznego - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Warszawie – Powsinie)
 • Wiceprezes Zarządu: dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, prof. UAM (Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Sekretarz Zarządu: dr Grażyna Szymczak (Dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Członek Zarządu: dr Dorota Mańkowska (Naczelnik Ogrodu Botanicznego w Łodzi)
 • Członek Zarządu: mgr inż. Czesław Kozioł (Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca)

 

na kolejną kadencję wybrano również Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

 

 • mgr inż. Kinga Nowak-Dyjeta (Kierownik Arboretum Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN)
 • dr inż. Włodzimierz Majtkowski (Kierownik Ogrodu Botanicznego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy)
 • dr inż. Benedykt Roźmiarek (Dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie)

 

Ponadto w trakcie spotkania kierownik Biura Rady Damian Matynia przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2011-2015 oraz nakreślił program działań na następną kadencję.

2015-08-11 - Film o Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach

Arboreta to oazy nie tylko chłodu, ale także, a może przede wszystkim, piękna, ciszy i spokoju. W tak upalne dni zachęcamy do odpoczynku w cieniu drzew polskich arboretów... o jednym z nich opowie pani Paulina Rutkowska, opiekunka leśnego arboretum w Kudypach.

 

2015-07-17 - VII Europejski Kongres Ogrodów Botanicznych już za nami!

 

W zeszłym tygodniu ponad 200 delegatów z europejskich ogrodów botanicznych zebrało się w Paryżu na 7. Europejskim Kongresie Ogrodów Botanicznych pt. “European botanic gardens in the Decade on Biodiversity – Challenges and responsibilities in the countdown to 2020". Polskie ogrody botaniczne reprezentowali przedstawiciele Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. 

 

Jak wskazuje tytuł kongresu, dużo uwagi poświęcono Globalnej Strategii Ochrony Roślin (GSPC), wdrażaniu protokołu z Nagoi oraz przepisów UE dotyczących dostępu i podziału korzyści z wykorzystania zasobów genetycznych. Dr Paul Smith, sekretarz generalny BGCI w swoim wystąpieniu zatytułowanym: “The role of BGCI in building a botanic garden-centred global system for the conservation of all plant diversity” podkreślił rolę społeczności ogrodów botanicznych zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym ale również międzynarodowym. W czwartek uwagę skupiono na poziomie lokalnym i krajowym. Dr Peter Wyse Jackson, dyrektor ogrodu botanicznego w Missouri (USA) w swoim wystąpieniu zatytułowanym “The Global Strategy for Plant Conservation –A framework for botanic garden conservation action and the World’s 2020 Plant Challenge” podkreślił rolę jaką odgrywają bazy danych kolekcji roślin w kontekście celów na rok 2020 dotyczących powstrzymania dalszej utraty różnorodności świata roślin oraz osiągnięcia zrównoważonej przyszłości, gdzie działalność człowieka wspiera różnorodność biologiczną.

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom:  Europejskiemu Konsorcjum Ogrodów Botanicznych (EBGC), Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), Botanic Gardens Conservation International (BGCI) oraz organizacjom z Francji: Muséum National d’Histoire Naturelle, Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP) oraz Jardins Botaniques de France et des Pays Francophones (JBF) za przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia.

 

http://eurogard2015.sciencesconf.org/

2015-07-16 - Wyprawa turystyczna do Gruzji 21-29 IX 2015

Szanowni Państwo pojawiła się możliwość uczestniczenia w wyprawie turystycznej do Gruzji. Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc (grupa nie może przekraczać więcej niż 18 osób). Decyzję o chęci uczestniczenia należy podjąć najpóźniej do 23.07.2015r. a zaliczkę w kwocie 1500 PLN należy wpłacić na konto do końca lipca. Decyduje kolejność zgłoszeń. W razie chęci uczestniczenia prosimy o kontakt z Panem Radosławem Koniarzem, tel. 695 390 254. 

 

CENA: 1300 PLN (przy minimum 7 osobach) + bilet lotniczy ok. 500-900 PLN

 

TERMIN: Pobyt 9 dni, 21-29 IX 2015, 8 noclegów na miejscu

 

ZAKWATEROWANIE: Obiekty klasy turystycznej, pokoje kilkuosobowe, istnieje możliwość spania w tym samym pokoju z osobami spoza grupy, (za dopłatą 300 zł możliwość spania w pokojach 2-osobowych,  bez wyżywienia  (wyżywienie na miejscu, wspólne posiłki zamawiane u gospodarzy lub w punktach gastronomicznych to koszt rzędu 300-400 zł na osobę za cały pobyt)

 

TRANSPORT: samolot / przejazdy minibusem

 

PROGRAM:

 

Dzień 1 / 2– Lot Katowice-Kutaisi 23:25 → 04:45 / Transfer minibusem z lotniska w Kutaisi do

hostelu – zakwaterowanie i krótki odpoczynek / Wycieczka w okolice Kutaisi ok. 120 km: jaskinia

Sataplia - bilet ok. 20 zł, rejs przez Martvili Kanion - bilet ok. 30 zł / Wieczorna supra – biesiada gruzińska ok. 50 zł / Nocleg w Kutaisi.

Dzień 3 – Przejazd do Tbilisi ok. 230 km / Po drodze: Gori - Muzeum Stalina: bilet ok. 30 zł; twierdza i posągi gigantów / skalne miasto Uplisciche: bilet ok. 10 zł / Mccheta: dawna stolica (na liście UNESCO), katedra Sveti Tshoveli z grobowcami gruzińskich królów (XI-XVw.) / Tbilisi: wjazd kolejką na wzgórze z twierdzą Narikala - bilet ok. 5 zł, most Wolności, wizyta w tureckich łaźniach Sulphur - wstęp ok. 10 zł / Nocleg w Tbilisi.

Dzień 4 – Zwiedzanie Tbilisi lub Wycieczka fakultatywna Gruzińska Droga Wojenna / Nocleg w Tbilisi.

WYCIECZKA FAKULTATYWNA – GRUZIŃSKA DROGA WOJENNA: po drodze Ananuri - położona nad jeziorem Żinwali forteca; Gudauri (2200 m n.p.m.) - kurort narciarski; Przełęcz Krzyżowa; dojazd jeepami (dodatkowo płatne) lub trekking ok. 3h do klasztoru Cminda Sameba położonym na wys. 2170 m n.p.m. w Gergeti pod Górą Kazbek nieczynnym wulkanem o wys. 5047 m n.p.m., do którego skał według legendy przykuty był Prometeusz; ew. wodospad Gveleti. Trasa 300 km: Tbilisi – Ananuri – Kazbegi (Stepancminda) – Gergeti – Kazbegi – Tbilisi. Ok. 10-12 h. Cena: 60 GEL / 30 USD / 30 EU / 120 PLN.  W cenie: przejazdy, obsługa przewodnika. Min. 5 osób.

Dzień 5 – Przejazd do Signagi ok. 190 km / Po drodze: trekking po skalnym mieście Dawid Garedża ok. 2-3h / Wspólna biesiada gruzińska „supra” w polskim pensjonacie w Udabno ok. 50 zł / Nocleg w Signagi.

Dzień 6 – Winnice Kacheti: objazd winnic, udział w winobraniu, degustacja win w Kvareli

(ok. 50 zł/os.) / Klasztor Bodbe – miejsce pochówku św. Nino, patronki Gruzji / Zwiedzanie Signagi z widokiem na Mały Kaukaz / Nocleg w Signagi.

Dzień 7 – Zwiedzanie Signagi lub Wycieczka fakultatywna w okolice Rezerwatu Vashlovani /

WYCIECZKA FAKULTATYWNA – REZERWAT VASHLOVANI: m.in. wulkany błotne Takhti Tefa, sztuczne Jezioro Dali, Forteca Khornabuji, cerkiew St. Elia, Kanion Orłów. Dojazd do wulkanów błotnych i niektórych atrakcji samochodami terenowymi. Trasa ok. 100 km: Signagi – Dedoplitskaro – Signagi. Ok. 10-12 h. Cena: 80 GEL / 40 USD / 40 EU / 160 PLN. W cenie: przejazdy, obsługa przewodnika. Min. 5 osób. Nocleg w Signagi.

Dzień 8 – Przejazd do Kutaisi ok. 330 km / Nocleg w Kutaisi.

Dzień 9 – Transfer na lotnisko / Lot Kutaisi-Katowice.